Akademik Danışmanlık Nedir?

Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle bilgiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bununla beraber de bireyler bilgiye ulaşmanın en kolay yolunu aramaya başlamıştır. İşte tam burada akademik danışmanlık dediğimiz terim devreye girmektedir.

Akademik danışmanlık öğrenci olsun veya olmasın bilgiye ihtiyaç duyan her bireye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik danışmanlar, danışanlarının ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili profesyonel yardımda bulunmaktadır. Akademik danışmanlık sayesinde ihtiyaç duyulan bilgi organize edilir ve araştırmalarda kullanılacak yöntemler profesyonelce danışana sunulur.

Çağımızda her öğrenci için akademik danışman adeta bir ihtiyaç halini almıştır. Danışanlarının öğrenim hayatıyla ilgili önemli kararlar almalarına etki edecekleri için akademik danışmanların alanında uzman, güncel gelişmeleri takip eden ve yeniliğe açık bireylerden oluşması gerekmektedir. Aksi takdirde bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacak ve gerekli faydayı sağlayamayacaktır.

Her akademik danışman danışanı için bir akademik plan oluşturur ve bunun üzerinden yol alır. Bu plan hazırlanırken bireysel eğitim planı esas alındığı için bireylerin ilgi ve ihtiyaçları üzerinde önemle durulur. Ve kullanılacak yöntem ona göre belirlenir.

Öğrenciler için büyük fayda sağlayan akademik danışmanlık danışanlarına daha iyi hizmet verebilmek için belirli alt başlıklara ayrılmıştır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşacağı kaynakları derleyip önerme amacıyla “Literatür Danışmanlığı”, yazılan tez veya makalelerde kullanılan verilerin analiziyle alakalı gereken incelemeleri yapıp eksikleri düzeltmek amacıyla “Analiz Danışmanlığı” , uluslararası veya ulusal kongrelerde sunulacak bildirilerin , tezlerde kullanılan makalelerin yazımında bireylerin ihtiyaç duyduğu alanlarda katkı sağlamak amacıyla “Makale Danışmanlığı” …

Özellikle bilgiyi derlemenin zorlu süreçlerinden olan tez yazma aşamasında akademik danışmanlar tezin konusunun seçiminde, literatür taramasında, ve içeriğin düzenlenmesi alanlarında yani kısacası çalışmanın her aşamasında danışanlarına yardım eder ve yol gösterir.

Verilen akademik danışmanlık hizmetinden sağlanacak verimin en üst seviyeye ulaşması için öncelikle tecrübe eksikliği ve bilgi eksikliği ve kaynak bulamama gibi nedenlerle sorun yaşayan bireyin tanınması ve ne istediğinin anlaşılması gerekmektedir. Bu sayede sorunlara en iyi çözümün getirilmesi için gerekli tüm veriler toplanmış olacaktır. Bireyin bilgiyi en iyi şekilde kullanması ancak bu şekilde sağlanabilmektedir.

Ayrıca bilindiği gibi var olan eğitim sisteminde öğrencilerin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verilememektedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı fazla olduğu için öğretmenler ne kadar iyi olsa da akademik danışmanların sağladığı faydayı öğretmenler tüm öğrencilerine sağlayamamaktadır.

Üniversitelerin temel görevi aslında araştırmacılarına yani öğrencilerine iyi akademik danışmanlar sunup öğrencinin bilgiye kolayca ulaşıp içselleştirmesini sağlamaktır. Fakat öğrenci başına düşen öğretmen sayısı düşünüldüğünde bu görevin her öğrenci için eşit olarak gerçekleştirilemeyeceği aşikardır. Akademik danışmanlar burada devreye girerek eğitim sisteminden kaynaklı sorunları gidererek ve hocaların eksik bıraktığı yerleri doldurarak öğrencinin bilgiyi edinmesi için var olan tüm engelleri ortadan kaldırmaktadır.

Son olarak eğitim sistemiyle ve buna bağlı olarak gelişmişliğiyle dünya çapında adından söz ettiren ülkelerden olan Kanada’nın ve Singapur’un eğitim sistemi incelendiğinde oradaki öğretmenlerin daha çok akademik danışman rolü üstlendiği görülmektedir. Oradaki öğretmenlerde tıpkı akademik danışmanlar gibi öğrenciye yol göstermeye, destek vermeye ve eksiklerini tamamlamaya odaklanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi akademik danışmanlar öğrencilerin başarısı arttırmada yadsınamayacak bir paya sahiptir.

 

Mükemmel Tez

mukemmelt-ez

 

MÜKEMMEL TEZ MÜMKÜN MÜDÜR?

 

Bir bilimsel iddia desteklenmek için bir takım bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyar. Bulunduğunuz iddia literatürde çoğunlukla hipotez olarak isimlendirilir. Hipoteziniz işe başlama noktalarınızdandır. Bundan sonra bu hipotezi belirli süreçlere sokar ve sınarsınız. Tüm bu çalışmaların raporlanmış haline de tez denilir. Günümüzde tüm üniversiteler bitime projesi olarak alan ile ilgili bu tip çalışmalar beklemektedirler. Bu çalışmaları yürütmek oldukça meşakkatli ve zor bir süreçtir.

Mükemmel tez mümkün müdür?

Tez yazma sürecine bakıldığında bir dizi problem ile karşılaşırız. Düşüncenin açık bir biçimde savunulması, bununla beraber bir takım bilimsel kriterlere göre dizayn edilmesi ve raporlanması her biri kendi içinde bir süreç olan bir sisteme dönüşmektedir. Bu sistemin yalnızca işlemesi değil iyi bir biçimde işlemesi gerekmektedir. Bizim bu yazı da mükemmel tezden kastımız bu sistemin sağlam bir biçimde işlemesidir ve bir bütün ola tez metninden herhangi bir parça çıkardığınızda metnin tamamen bozulmasını ihtiva etmektedir.

Mükemmel tezin dayandığı 3 ana dinamik olduğunu düşünüyoruz. Bunlar; özgünlük, tutarlılık ve uyumluluktur.

Özgünlük; Özgünlük bir tez metninin bel kemiğidir. Literatürde infial olarak değerlendirilen olgu akademik bir hırsızlık niteliğindedir. Başka birisinin düşüncesini kendi düşüncesiymiş gibi referans vermeden alıntılamak.  Popüler ifade ile copy-paste tez hazırlanamaz. Bunun önüne geçmek için üniversiteler arasında bir infial sistemi oluşturulmuş, hazırlanan tezler bu infial programından geçirilmektedir. Tez jüri karşısına çıkmadan bu programa sokulur ve alıntı oranının %15’in üzerinde olmamasına dikkat edilir. Aksi takdirde tez kabul edilmez ve zaman ve maliyete sebebiyet verir. Özgünlük bir tezin bel kemiğidir. Yazılan metnin tamamen kendinize ait, orijinal bir metin olması diğer dinamiklerden de önemli bir parçadır.

Tutarlılık: Tutarlılık tez metninin genel anlamda savunduğu düşünce ile çelişmemesini ifade eder. Tezler tematik veya tarihsel olabilir. Fakat hem tematik hem tarihsel olamazlar. Örneğin kronolojik olarak ele aldığınız bir konu içerisinde zamanda sörf yapamazsınız. 10. Sayfada 1980 e ait bir olguyu anlattıysanız 11. Sayfada 1975’e dönemezsiniz. Bu tematik bütünlükle beraber kaynakların metodolojiye, metodolojinin bağlı kalınan teorik geleneğe kadar birbiri ile bir bütünlülük göstermesi de gerekmektedir.

Uyumluluk: Tez yazımında en önemli bir diğer nüans ise uyumluluktur. Uyumluluk, tez metninin referans verdiği kaynaklara ve düşüncelere karşı uyumlu olmasını ihtiva etmektedir. Kaynakçada geçen her kaynağın tez metninde kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte tezin bağlı olduğu üniversitenin formatına göre dizayn edilmesi de uyumluluk ilkesinin bir gerekliliğidir.

Tüm bunlardan hareketle mükemmel tez bu üç ana dinamiğe dayanan bir olgudur. Bu üç dinamiğin sağlıklı bir biçimde işlediği bir sistem mükemmel tez olarak isimlendirilebilecektir.

Tez Yazımının Süreçleri

tez-yazikm

Akademik tezler belirli başlı bir takım komplike süreçlerden sonra yazılabilen bilimsel içerikli metinlerdir. Bu aşamalardan birincisi ve çalışmanın güzergahını belirleyecek aşaması konunun belirlenmesi aşamasıdır.

Konu Belirleme: Bir tezin üretilmesinde en can alıcı noktalardan birisi tezin konusunu belirlemektir. Konunun belirlenmesi tezin dayanacağı metodik ve teknik alt yapıya da bir yön çizecektir. Örneğin tarihsel içerikli bir konu başlığı ile tematik bir metodoloji kurulması sıkça yapılan hatalardandır. Bu tip hataların ise geri döndürülmesi ve revize aşaması oldukça zor ve sıkıntılı olduğundan konu belirleme danışmanlığın belki de en çok ihtiyaç duyulan aşamalarındandır. Konuyu belirlerken bir literatür taramasının da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece aynı konunun tekrarı önlenmiş olacaktır.

Tez yazımında konu belirlendikten sonra kaynakların tasnifi aşaması gelmektedir. Bu aşamanın bir başka isimlendirilmesi de kaynak taramasıdır.

Kaynakların Taranması: Bilim yığılgan bir olgudur ve gücünü konuya ilişkin yapılan önceki çalışmalardan oluşan birikimden almaktadır. Bu nedenle bilimsel içerikli çalışmalar referanslar ile üretilir. Hiçbir kaynağa referans yapmamış bir bilimsel çalışmadan söz edilemeyecektir. Bu nedenle konu belirlendikten sonra konuya ilişkin kaynakların taranması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; konuya uygun bir biçimde güncel ve etkili kaynakların belirlenmesidir. Böylece tezin dayandığı kaynakların tasnifi de ortaya çıkmış olacaktır.

Tezin Raporlanması: Taranan literatüre dayanarak tezin konusu ve amacına yönelik bir takım tartışmaların dökümante edilmesi aşamasıdır. Bu aşama tezin somutlaştırılması aşamasıdır. Bu aşamada Office programlarının etkili bir biçimde kullanılması gerekmektedir.  Bu aşama içerisinde her üniversitenin kendi yayınladığı tez yazım formatına uygun şekilsel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Revize Aşaması: Bu aşama tez yazımının bel kemiklerinden birisidir. Mükemmel tez ancak danışman veya hocanın verdiği direkfitler yörüngesindeki revizelerle gerçekleşebilecektir. İlk yazımda mükemmel teze ulaşmak her seferinde mümkün olmayacaktır. Bu nedenle tezinize ilişkin alacağınız danışmanlık hizmetinin kalitesi verilen servislerle kendini gösterecektir.